ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ค.ส. ๒๕๕๖ - ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย
โดย โสรโท ภิกขุ

ดาวน์โหลดหนังสือ (4.60 MB)

ในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๖
ขอถือเอาโอกาสนี้ นำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอำนวยพรให้ท่านทั้งหลาย เพื่อประกอบการพิจารณาและนำไปปฏิบัติตามเพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตสืบไป ดังต่อไปนี้

๑. พยายามงดเว้นจากการกระทำความชั่ว
๒. พยายามกระทำความดีตลอดเวลา
๓. พยายามกระทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสอยู่เสมอๆ

ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลทั้งหลาย จงปกป้องคุ้มครองรักษาท่านให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง มีความมั่งคั่งไพบูลย์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และเป็นปัจจัยเพื่อกระทำพระนิพพานสมบัติ ให้แจ้งโดยเร็วพลัน เทอญฯ


พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
(สมศักดิ์ โสรโท)
อาสภาสาส์น ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๕วารสารเผยแผ่รายสี่เดือน ฉบับที่ ๒๙
ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๕
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดภัททันตะอาสภาราม

ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิก หรือขอรับได้ฟรีที่
สำนักงานเลขานุการวัดภัททันตะอาสภาราม
๑๑๘/๑ หมู่ ๑ บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๐ ๕๑๒, ๐๓๘-๑๖๐ ๕๐๙
ดาวน์โหลดไฟล์ (3.91 MB)ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๔๙ ปี
พระครูภาวนาวราลังการ วิ.(สมศักดิ์ โสรโท)
นพ.ชยพัทธ์ ชยุพงค์ บรรณาธิการ
๑๙๐ หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์ (11.3 MB)
หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอด ๒๖๐๐ ปี ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล หลังพุทธกาล จนถึงปัจจุบันสมัย ซึ่งเกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปประเทศอินเดีย สู่ดินแดนสุวรรณภูมิประเทศไทย
และการรวบรวมคำบรรยายธรรมซึ่งได้แสดงโปรดโยคีผู้ปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาปี ๒๕๕๕ รวมทั้งความทรงจำในอดีตเกี่ยวกับชีวิตและประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโทแฟ้มเสียงเทศน์ลำดับญาณ ๑๖
โดยหลวงพ่อ ดร. พระภัททันตะอาสภะ ธัมมาจริยะ
อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๓๘
แปลและขยายความโดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ (สมศักดิ์ โสรโท)วัดภัททันตะอาสภาราม ได้เริ่มเผยแพร่วีดีทัศน์เทศนาธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจ ผ่าน Bhaddanta Channel จึงขอเชิญชวนสาธุชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ติดตามรับชมได้ทั้งภาพและเสียง นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วัดภัททันตะอาสภาราม ได้เปิดให้บริการข่าวสารและกิจกรรมของวัดแก่ผู้ที่สนใจ ผ่าน Twitter จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ ญาติธรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป ติดตามทวีตของวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วัดภัททันตะอาสภาราม ได้จัดทำหน้าเฟซบุ๊กเพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุยกันในหมู่ญาติธรรมและนักปฏิบัติ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนทนาในช่องทาง Facebook ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป